Paszport

Najważniejszy dokument niezbędny w podróży to oczywiście paszport. Pamiętajmy, aby jego ważność była odpowiednio dłuższa niż czas powrotu z wyjazdu. W wielu krajach bowiem wymagane jest, aby ważność paszportu wynosiła kilka, a nawet kilkanaście miesięcy po planowanym powrocie.

 

W celu wydania paszportu należy osobiści zgłosić się do Biura Paszportowego mieszczącego się w stolicy województwa oraz ich delegaturach. Tam złożyć Wniosek Paszportowy, a następnie osobiście odebrać dokument. Okres oczekiwania na wydanie paszportu - 1 miesiąc.


Ważny jest przez:

- 10 lat od daty wydania,
- 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
- 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5

Informacje wizowe

Pamiętajmy o tym, aby wyruszając w podróż zabrać ze sobą dokumenty, które będą potrzebne w podróży. W zależności od kraju, do którego wyjeżdżamy oprócz paszportu możemy potrzebować np.: wizy.

Wizy do...

Od 11 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wjazdu obywateli polskich do Turcji.

Wjazd obywateli polskich do Turcji jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz wizy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MSZ Turcji paszport powinien spełniać następujące warunki, aby została wydana wiza turecka:

1.  od 1 stycznia 2015 r. wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi 60 dni od daty wygaśnięcia wizy.

2. dokument posiada co najmniej jedną wolną stronę, w celu umieszczenia na niej wizy. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje automatyczną odmowę wjazdu do Turcji.

Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

Uwaga: Posiadacze paszportów tymczasowych nie mogą nabyć wizy w systemie E-visa ani na granicy. Muszą uzyskać ją w tureckiej placówce konsularnej.

Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.

Wiza turystyczna:

Wiza turystyczna upoważnia do pobytu na terenie Turcji przez 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy.

Jak uzyskać wizę turystyczną?

1. przed wyjazdem do Turcji - za pośrednictwem platformy internetowej E-visa: https://www.evisa.gov.tr

Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty kredytowej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres e-mail podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej.

2. po przyjeździe do Turcji - w punktach sprzedaży na przejściach granicznych - do odwołania.  Opłatę w wysokości 30 USD, 25 EUR lub 20 GBP uiszcza się gotówką.

Wizy o przeznaczeniu innym niż turystyczne:

Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji powyżej 90 dni lub w celach innych niż turystyczny, np. podjęcia szkolenia, nauki, pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinni zwrócić się do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie z wnioskiem o wydanie wizy odpowiadającej celowi planowanego pobytu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji: http://www.mfa.gov.tr/visa-applications-at-points-of-entry-to-the-republic-of-turkey-as-of-11-april-2014-and-measures-to-be-taken-during-the-transit.en.mfa

 

Na stronie http://poloniawstambule.com/tag/jak-wypelnic-podanie-o-wize-turecka/ znajdziecie Państwo instrukcję, jak wypełnić wniosek.

 

Wizę można również wyrobić bezpośrednio u nas w biurze. Koszt wizy to 85 zł.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 28.04.2014, wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Turystyki Egiptu, koszt wizy wjazdowej wzrośnie od dnia 01.05.2014 z dotychczasowych 15 USD do 25 USD od osoby.
Jednocześnie przypominamy, że Klienci wybierający się na Synaj, nie muszą wykupować wizy (nie dotyczy osób, których pobyt będzie trwał dłużej jak 14 dni oraz tych, które zamierzają skorzystać z wycieczki do Kairu, Ras Mohamed i Kolorowy Kanion).

Informujemy, że wprowadzony zostaje w Tunezji podatek wyjazdowy. Każdy turysta (poza obywatelami tunezyjskimi), będzie zobowiązany kupić specjalny znaczek skarbowy o wartości 30 TND (około 13€). Będzie go można nabyć na lotnisku. Znaczek ten będzie wklejony do paszportu i opieczętowany przez Urząd Imigracyjny.

 

Podatek turystyczny w Tunezji wyniesie 2 dinary (DT) za osobę/dzień.

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Od 22 marca 2014 r. obywatele polscy mogą uzyskać wizy wjazdowe do ZEA na lotniczych, drogowych i morskich przejściach granicznych (nie dotyczy osób legitymujących się paszportami tymczasowymi) bez konieczności uzyskania wcześniejszej promesy. Wymogiem niezbędnym jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Żadne inne dodatkowe dokumenty nie są wymagane. Wizy te są bezpłatne, umieszczane w paszporcie w postaci pieczęci i zezwalają na jednorazowy pobyt w ZEA do 30 dni. Osoba, która chciałaby przedłużyć swój pobyt w ZEA, musi wystąpić o takie przedłużenie do właściwego urzędu do spraw cudzoziemców i pobytu w terminie do 10 dni po upływie 30-dniowego okresu pobytu. Przedłużenie wizy wymaga wniesienia opłaty w wysokości około 500 AED. Możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o 30 dni, w wyniku czego maksymalna długość pobytu może wynieść 70 dni. Po wykorzystaniu 70 dni możliwy jest wyjazd z kraju i ponowny wjazd bez okresu karencji. Wyżej wymienione zezwolenia na wjazd nie obejmują pobytów w celu podjęcia pracy w ZEA, dla których konieczne jest wcześniejsze uzyskanie wizy wjazdowej.
W przypadku zatrudnienia (a w niektórych emiratach również zakupu mieszkania) otrzymuje się wizę ważną 3 lata. Szczegółowe informacje o możliwości wjazdu obywateli polskich oraz uzyskania wiz do ZEA można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZEA lub Ambasadach ZEA w Warszawie i Berlinie.
W każdym przypadku paszport ubiegającego się o wizę musi być ważny co najmniej 6 miesięcy.
Obywatele polscy nie potrzebują wiz tranzytowych, jeśli pozostają w strefie tranzytowej lotniska.
Władze ZEA nie stawiają przeszkód przy wjeździe osób z paszportami zawierającymi wizy wjazdowe Izraela lub inne ślady pobytu w tym kraju.
Uwaga: Władze ZEA nie uznają polskich paszportów tymczasowych jako dokumentów uprawniających do wjazdu do ZEA. Paszporty te honorowane są jedynie do celu tranzytu lub wyjazdu z kraju.

 

PRZEPISY CELNE

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy. W przypadku przywozu kwoty przekraczającej 40 tys. AED lub równowartość tej sumy w walutach obcych lub czekach podróżnych wymagane jest wypełnienie stosownej deklaracji. Osoby w wieku do lat 18 mają prawo wwieźć kwotę nie większą niż 40 tys. AED lub jej równowartość w walutach obcych lub czekach podróżnych. Przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Do ZEA nie można wwozić: materiałów zawierających treści obsceniczne i godzących w obyczajowość muzułmańską, narkotyków i środków odurzających (pod groźbą kary wieloletniego więzienia nawet za najmniejszą ilość), leków psychotropowych (należy mieć na nie indywidualne recepty - także na najbardziej rozpowszechnione leki uspokajające czy rozkurczowe), kaset wideo zawierających treści sprzeczne z obyczajowością lub nakazami islamu. Przywóz napojów alkoholowych (do 2 l o zawartości powyżej 22% alkoholu i 2 l wina) uwarunkowany jest w zasadzie posiadaniem odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez policję osobom w wieku powyżej 18 lat (niemuzułmanom). Warunek ten nie jest jednak rygorystycznie przestrzegany.

 

PRZEPISY PRAWNE

ZEA są krajem muzułmańskim, w którym źródłem prawa jest szariat, religijne prawo muzułmańskie. Zakazane jest utrzymywanie związków pozamałżeńskich i są one karane (dotyczy to również niemuzułmanów). Za posiadanie i zażywanie narkotyków oraz handel nimi grozi wieloletnie więzienie lub kara śmierci. Na zakup, konsumpcję oraz przewóz alkoholu wymagane jest zezwolenie policyjne, o którym była już mowa. Napoje alkoholowe sprzedawane są w nielicznych wydzielonych sklepach. Teoretycznie wymóg posiadania zezwolenia obowiązuje również w hotelach i klubach o ograniczonym dostępie, gdzie często serwowany jest alkohol, lecz w praktyce przepis ten nie jest egzekwowany. Picie alkoholu w miejscach publicznych (z wyjątkiem wymienionych), a tym bardziej przebywanie w takich miejscach w stanie nietrzeźwym zagrożone jest karą aresztu i grzywny. W niektórych emiratach (np. w Szardży) sprzedaż i wyszynk alkoholu są w ogóle zakazane. W okresie ramadanu zabronione jest spożywanie pokarmów, picie napojów i palenie tytoniu w miejscach publicznych od wschodu do zachodu słońca. W tym czasie zamknięte są wszystkie lokale gastronomiczne.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami grzywny, deportacji, pozbawienia wolności oraz - w skrajnych przypadkach - karą śmierci.

 

Źródło: https://www.msz.gov.pl/pl/p/abuzabi_ae_a_pl/wspolpraca_dwustronna/ekon/polak_w_zjednoczonych_emiratach_arabskich/

 

Przypominamy, że wiele hoteli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pobiera depozyt. Wysokość depozytu uzależniona jest od hotelu. O szczegółach dotyczących wysokości depozytów Klienci zostaną poinformowaniu na miejscu.

 

Informujemy ponadto, że dopuszczalne są następujące formy uiszczenia depozytu:

  1. Blokada środków na karcie kredytowej, odblokowanie następuje przy wykwaterowaniu.
  2. Płatność kartą płatniczą, środki zwrócone będą przy wykwaterowaniu w gotówce w walucie lokalnej.
  3. Płatność gotówką w USD, Euro lub walucie lokalnej, zwrot przy wykwaterowaniu w walucie lokalnej.

Aktualne oferty

TOP